Đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, sản lượng cá phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Gửi anh em làm công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, sản lượng cá phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 (Quyết định 8369/TB-STC ngày 29/12/2021 của Sở Tài Chính). Quyết định 8369 File […]

Xem chi tiết